திருவள்ளூர் யோகம் கார்டன் dtcp வீட்டு மனை9710308290

Add Favorites Contact Author
no-image-43369

திருவள்ளூர் யோகம் கார்டன்   dtcp  வீட்டு மனை9710308290

yogam Garden

DTCP  Approved Plots are available in Thiruvallur, Near to Deena-Dayal  Medical College and  Hospital, Very  Adjacent  to proposed Medical college, Just 0.5 km  from  Thiruvallur to Thiruppathi  Highway near  NH-205, 200 feet 4 lane road. Near By Engineering Colleges, medical College, Arts & Science and Polytechnic Colleges, Well Planned Residential Layout. Best Suitable for Short term investment.

Price:

Ø  per sqft is Rs.250

Ø  area starts from 1500 sqft.

Ø  clear Title

Ø  quality Services

ct:saritha

9176888339,9710308290

anbu realtors (p) ltd

 


No Feedback Received

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other